POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Klauzula informacyjna dotycząca RODO


Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018r. w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych informujemy, że:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pracownia Psychologiczna Urszula Siwek.

2. Administrator danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: u.siwek@wp.pl, telefoniczne pod nr: 601722982 lub pisemnie pod adresem korespondencyjnym: Pracownia Psychologiczna Urszula Siwek, 08-500 Ryki, ul. Warszawska 100, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu :

4. Podanie danych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia umowy oraz wykonywania czynności wynikających z umowy – bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy.

5. Państwa dane mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak: Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pani danych na podstawie przepisów prawa.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

7. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,usunięcia,ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

8. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.


Polityka prywatności
PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA URSZULA SIWEK
Adres: 08-500 Ryki, ul. Warszawska 100 tel. 601 722 982 e-mail: u.siwek@wp.pl